Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden inzake levering van zaken van Woerden-Sales

1 – Geldigheid.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen, leveringen en overeenkomsten, behoudens
indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren.

2 – Aanbiedingen.
Onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn vrijblijvend, evenals mededelingen betreffende technische specificaties van onze producten en van
betreffende levertijden, welke wij slechts normaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer
het recht ontlenen de producten te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij tevens niet gerechtigd is de
overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven worden gedaan op dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op
doorberekening van eventuele verhogingen van de rechten, accijnzen e.d. en van de inkoopprijzen. Deze laatste ook als gevolg van
valutaverhoudingen.

3 – Overeenkomsten.
De overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

4 – Levering en risico overgang.
Leveringen geschieden volgens ICO-terms 2000 en zijn “ Ex Works”
De levering geschiedt af magazijn, waaronder wordt verstaan de plaats van waaruit door of namens ons wordt geleverd. Vanaf dat moment is
het risico voor de koper.
Indien de koper weigert de goederen af te nemen, zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling de
overeenkomst ontbonden te verklaren, onvermindert ons recht op volledige schadevergoeding. Te allen tijde hebben wij het recht van de
koper te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen terwijl wij tevens gerechtigd zijn de leveringen te schorsen
indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen van ons.

5 – Hoeveelheid.
Woerden-Sales is gerechtigd om de hoeveelheid op contract te leveren plus of min 10%.

6 – Eigendom.
Goederen blijven eigendom van Woerden-Sales zolang er geen volledige betaling heeft plaats gevonden. Ook als deze zijn verwerkt in
producten of zijn doorverkocht. Het risico en kosten tot het moment van volledige betaling zijn voor rekening van de koper. In geval van enige
niet-tijdige betaling is Woerden-Sales bevoegd de hem in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waartoe Koper alle vereiste
medewerking zal verlenen.

7 – Aansprakelijkheid.
Woerden-Sales is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit contracten dan wel geleverde goederen. De koper dient ons volledig te
vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden. Bij reclames welke binnen 5 dagen schriftelijk gemeld dienen te worden en akkoord
worden bevonden, is Woerden-Sales gerechtigd de goederen te vervangen met inachtneming van een redelijke levertijd (aankoop materiaal,
productie en transport) dan wel maximaal de waarde van de goederen te crediteren.

8 – Betalingstermijn.
Mits in contract anders vermeld is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Bij niet nakomen van de betalingsverplichting binnen 14 dagen zal er een nalatigheidrente van 1% per maand vanaf factuurdatum in rekening
worden gebracht. Tevens zullen incasso kosten met een minimum van € 100,- ten laste van de koper worden doorberekend.

9 – Garantie.
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen en materialen ter vervanging van hetgeen
ondeugdelijk is. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor de koper, met ons als intermediair.

10 – Overmacht en geschillen.
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt.
Tevens mogen wij zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.

Bij geschillen zal gepoogd worden onderling overeenstemming te bereiken. Blijft het geschil, dan zal gekeken worden naar mediation, mocht
dit geen resultaat geven dan is voor nationale leveringen uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Haarlem bevoegd tot het kennisnemen
van geschillen. Voor internationale leveringen stellen we het geschil “ under the Rules of Arbitration of the International Chamber of
Commerce” . De uitspraak van de ICC zal gezien worden als finaal en bindend voor beide partijen.